Duiken en het Coronavirus

Advies van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde

Duiken en Coronavirus (SARS-CoV-2)
Vanwege de Corona pandemie zijn door de overheid strenge maatregelen genomen. Recent bereikte ons de vraag of het in het kader van voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus nog verantwoord was om te duiken en om duikkeuringen te verrichten of te ondergaan. Na overleg met collega’s in binnen- en buitenland heeft het bestuur van de NVD hierover een standpunt geformuleerd.


1) geadviseerd wordt om voorlopig geen recreatieve duiken meer te maken, noch solo, noch in buddyparen, en niet meer te free-diven. Sporten (en dus ook zwemmen en duiken) in groepen wordt van overheidswege, door het RIVM en de NOC-NSF ontraden. Door het NOC-NSF worden ook 1-op-1 trainingen ontraden. Het is niet goed mogelijk een minimale afstand van
anderhalve meter te houden tussen twee duikers. Daarnaast bestaat er een risico van overdracht van het virus via de duikapparatuur, zeker bij gehuurde apparatuur. Een bijkomend probleem is, dat als er een duikongeval optreedt, het
zeer moeilijk is om de vereiste hygiënische maatregelen te implementeren bij behandeling in een hyperbare kamer die in het kader van infectiepreventie momenteel vereist zijn. Gezien het beroep dat momenteel wordt gedaan op gespecialiseerd personeel en beademingsapparatuur is het de vraag of er een hyperbare kamer met voldoende gekwalificeerd personeel tijdig beschikbaar zal zijn.


2) geadviseerd wordt om niet essentiële duikkeuringen uit te stellen tot een later tijdstip.
Dit betreft met name de periodieke duikkeuringen voor recreatieve duiken. Bij een duikkeuring is er onvermijdelijk sprake van fysiek contact tussen de keuringsarts en de keurling. Het uitstellen van een jaarlijkse duikkeuring bij een duiker zonder klachten voegt niet veel toe aan de duikmedische risico’s. Als er geen bijzonderheden zijn, kan de medische licentie worden verlengd, bijvoorbeeld met een half jaar, waarna een “normale” duikkeuring kan plaats vinden (ervan uit gaand dat de pandemie dan over is). Als er bijzonderheden zijn, kan er sprake zijn van een (tijdelijke) ongeschiktheid om te duiken. De duikerarts zal hierover met de duiker overleggen, en mogelijk adviseren over een “normale” duikkeuring op een later tijdstip.


3) professionele duikers
Op 10-04-2020 is het “Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 april 2020, 2020-0000048518, tot tijdelijke vrijstelling van enkele verplichtingen krachtens de Arbeidsomstandighedenwet in verband
met COVID-19 2020”gepubliceerd in de Staatscourant. Hierin wordt bekendgemaakt dat:
• de termijnen waarbinnen het aantal verrichtingen voor de doorlopende beroepservaring voorgeschreven bij de toetstermen voor hercertificatie verricht moeten zijn en de termijnen voor de verrichtingen die bepalend zijn bij het toezicht door de certificerende instelling op basis van de bijlage XVIa tot en met XVIe van de Arbeidsomstandighedenregeling, worden verlengd met zes maanden.
• er wordt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 vrijstelling verleend van de in artikel 6.14a, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit opgenomen verplichting om personen, die worden belast met het verrichten van duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid, binnen twaalf maanden na het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bedoeld in artikel 6.14a, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, opnieuw arbeidsgezondheidskundig te onderzoeken, indien dat onderzoek in de periode van 1 maart tot en met 30 juni 2020 weer opnieuw uitgevoerd zou moeten worden.
Deze aanbevelingen zijn, in navolging van de verlenging van de maatregelen
zoals bekend gemaakt door de Rijksoverheid, verlengd tot en met 28 April 2020.

Bron: https://www.duikgeneeskunde.nl/